Porównanie wersji UniView Player

Właściwości podstawowe

  Windows Standard Windows Premium Android Standard Linux Basic
Pobieranie treści w tle, aktualizacja treści on-line bez przerywania lub przeładowywania prezentacji
Odporność na zrywanie połączenia, wznawianie pobierania plików (efektywne pobieranie długich plików na wrażliwych łączach), łatwa komunikacja przez protokół HTTP (połączenia wychodzące)
Obsługa połączeń modemowych (modemów mobilnych), moduł Dialer GSM dla wznawiania połączeń modemowych z podaniem PIN i innych danych, wznawianie połączenia po wykryciu problemów sieciowych   
Raporty odtworzeń wybranych lub wszystkich elementów
Zrzuty ekranu wysyłane na serwer
Hierarchiczny układ prezentacji, z dowolnym pozycjonowaniem elementów w przestrzeni i czasie
Rozbudowany harmonogram czasowy sterujący wyświetleniem elementów - kontent zależny od czasu
Warunkowe wyświetlanie elementów, zależne od bieżących wartości atrybutów programu i innych zmiennych
Obsługa źródeł danych XML, parametryzowane podprogramy wyświetlające dane XML (np. wiadomości tekstowo-obrazkowe, rozbudowane paski informacyjne (tickery), informacje i mapy pogodowe, dane ze źródeł RSS, informacje z arkuszy kalkulacyjnych, wartości baz danych)
Praca pełnoekranowa
Praca w trybie okienkowym, w dowolnych wymiarach poziomych i pionowych, z ustalaniem pozycji okna głównego (m.in. na potrzeby urządzeń typu video-grabber dla ekranów LED)  
Automatyczne skalowanie kontentu (dopasowanie prezentacji do wielkości ekranu), procentowe ustalanie położenie elementów prezentacji
Zdalne aktualizacje aplikacji UniView i plików konfiguracyjnych (dla platform otwartych)
Możliwość rozbudowywania aplikacji przez dołączanie bibliotek zewnętrznych (pluginów - opcja zaawansowana)

Inne cechy

Zdalna zmiana rozdzielczości systemowej   
Sterowanie jasnością ekranu i jasnością podświetlenia LED   
Sterowanie włączaniem i wyłączaniem ekranu zgodnie z harmonogramem   
Wyłączanie i restartowanie systemu zgodnie z harmonogramem

Tryby renderowania grafiki i video

Warstwa natywnych kontrolek Windows Forms lub ActiveX/ Linux GTK/ Android UI Controls zapewniających wysoką wydajność (płynne odtwarzanie video) przy niskim zużyciu zasobów komputera
Warstwa rozszerzonych kontrolek Windows WPF®/ Android UI Controls zapewniających wysoką wydajność (płynne odtwarzanie filmów i animacji) i duże możliwości graficzne, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości  
Warstwa rozszerzonych kontrolek Windows Direct Show dla zaawansowanych przekształceń bitmapowych   
Warstwa rozszerzonych kontrolek HTML5 (warstwa browsera WWW) zapewniających duże możliwości graficzne, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości

Standardowe elementy

Wydajny, systemowy element wyświetlający wideo i dźwięk w formatach zależnych od driverów i bibliotek zewnętrznych
Video-Streaming - wyświetlanie materiału video z serwerów multimediów (zależnie od formatów streamingu obsługiwanych przez zainstalowane kodeki)  
Systemowe wyświetlanie obrazów w standardowych formatach
Kontrolka WWW - wyświetlanie stron w formacie HTML lokalnych (pobranych z serwera razem z dodatkowymi zasobami) lub zdalnych (on-line, z zewnętrznymi zasobami)
Systemowy element tekstowy
Kontrolka ramki i tła - wypełniania kolorystyczne i gradientowe oraz ramki stanowiące tło dla wideo, obrazów i tekstów
Kontrolka tekstu przesuwanego (scroll, ticker) - element wyświetlający płynnie przesuwające się, formatowane napisy (w formacie HTML i BBCode).  
Kontrolka Flash® - wyświetlanie appletów w formacie Flash®, z możliwością parametryzowania, dołączania zewnętrznych zasobów i danych  
Kontrolka PDF® - wyświetlanie bogatych zawartości stron w złożonym formacie PDF   
Kontrolka wykresów Flash - wyświetlanie wykresów słupkowych, kołowych, liniowych, dołączanych do źródeł danych XML, aktualizowanych na bieżąco   
Podstawowa kontrolka wyświetlająca obraz z kamery - obsługa urządzeń typu "grabber" (np. webkamery) używających wydajnych metod przechwytywania obrazu   

Elementy rozszerzone

Obsługa elementów rozszerzonych
Rozszerzone efekty animacji wejściowych i wyjściowych (pojawianie z przezroczystości, wloty, najazdy, powiększenia, obroty, efekt przyspieszenia i opóźnienia, miksowanie animacji)
Rozszerzony efekt cienia, poświaty, rozmycia, obrysu napisów
Rozszerzone obroty 2D - obrót statyczny elementów oraz efekty rotacji
Rozszerzone obroty 3D - statyczny efekt trójwymiarowego obrotu o określony kąt (pochylenia) i rotacja 3D elementów
Rozszerzone biblioteczne przekształcenia bitmapowe, stałe i dynamiczne (dziesiątki efektów przekształcających w locie obrazy i filmy z bibliotek ShadderEffects i TransitionEffects, np. efekt starego kina, film monochromatyczny, skręcenia, wyostrzenia itd.)   
Rozszerzone tła i ramki - zaokrąglenia obrazów, video, i złożonej zawartości wieloelementowej, obsługujące efekty elementów rozszerzonych (umożliwia m.in. grupowanie elementów i uwspólnianie efektów dla wielu kontrolek)  
Rozszerzone przyciski - kontrolki ekranowe obsługujące zdarzenia kliknięć, dla potrzeb kiosków informacyjnych  
Rozszerzona formatka Video - element video i streamingu obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości itd.
Rozszerzona formatka wyświetlająca obraz - element wyświetlania obrazów z obsługą przezroczystości PNG i GIF oraz animacji GIF obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości itd.
Obsługa animacji APNG (animowany PNG z przezroczystością)   
Rozszerzona formatka wyświetlająca tekst - element wyświetlania tekstów prostych i formatowanych (złożony format BBCode, tekst formatowany znacznikami HTML), z opcjami skalowania napisów, pobierania czcionek z serwera, obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji, cienie, obrysy, obroty 2D i 3D, przezroczystości itd.
Rozszerzona formatka tekstu przesuwanego typu "Markiza" (scroll, ticker) - element wyświetlający płynnie przesuwające się, formatowane napisy oraz inne elementy (w formacie HTML i BBCode oraz - w wersji Windows - XAML), obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości itd.  
Rozszerzona formatka Flash® - rozszerzony element wyświetlający animacje Flash® obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości itd.   
Rozszerzona formatka PDF® - rozszerzony element wyświetlający strony PDF® obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości itd.   
Rozszerzona formatka WWW - rozszerzony element wyświetlający strony WWW obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości itd.
Rozszerzona formatka wyświetlająca obraz z kamery - obsługa urządzeń typu "grabber" (np. webkamery), element obsługujący efekty elementów rozszerzonych, w tym efekty animacji i przekształcenia bitmapowe, obroty 2D i 3D, ramki, przezroczystości itd.   

Interaktywność, rozszerzalność, skrypty

Wbudowane funkcje - prosty, wbudowany język skryptów, obsługujący nietypowe operacje (np. przejście do kolejnego elementu sekwencji po kliknięciu na określony element)
Kontrola przez język JavaScript z dostępem do środowiska UniView Player przez zestaw dedykowanych interfejsów programowych    
Obsługa rozszerzeń bibliotecznych (plug-ins) wykorzystujących dedykowane interfejsy aplikacji UniView w celu sterowania aplikacją (opcja zaawansowana)
Możliwość osadzania własnych kontrolek wizualnych (Windows: ActiveX i WPF, Linux: GTK, opcja zaawansowana)  
Obsługa rozszerzeń bibliotecznych zawierających wirtualne kontrolki niewizualne (np. obsługujące urządzenia zewnętrzne, opcja zaawansowana)
Obsługa interaktywności - zdarzeń z ekranu dotykowego, pozwalająca na wykonywanie dowolnej akcji (np. sterowanie odtwarzaniem video) po kliknięciu elementu na ekranie (tworzenie złożonych prezentacji sterowanych przez użytkownika dla kiosków informacyjnych)    

Rozszerzenia biblioteczne (plug-ins) dostarczane opcjonalnie

Obsługa urządzeń Bluetooth dla potrzeb kampanii Bluetooth Marketing (rozsyłanie plików informacyjnych na komórki w zasięgu urządzeń Bluetooth)    
Wyświetlanie strumienia audio-video RTMP/UDP    
Komponent telewizji cyfrowej DVB-C    
Biblioteka pomocnicza dla instalacji certyfikatów sieciowych    
Wykrywanie twarzy - biblioteka współpracująca z kontrolką obsługującą kamerę, pozwala na utworzenie dowolnych akcji po wykryciu twarzy przed kamerą (np. automatyczne uruchomienie określonego fragmentu prezentacji)    
Wykrywanie zdarzeń z portów COM - biblioteka współpracująca z urządzeniami zewnętrznymi obsługiwanymi przez port COM - pozwala na łatwe zaprogramowanie akcji wywoływanej po określonym zdarzeniu, np. z czujnika ruchu    
Klawiatura ekranowa - pozwala na wpisywanie tekstów, liczb, adresu e-mail (różne zestawy przycisków) za pomocą wirtualnej klawiatury wyświetlanej na ekranie.    
Sterowanie z klawiatury - element dla programów interaktywnych reagujący na zdarzenia z klawiatury.    
Wykrywanie bezczynności - element dla programów interaktywnych wywołujący określone zdarzenie (np. powrót do pierwszej strony) po wybranym czasie bezczynności.    
Zdalne zdarzenia w sieci lokalnej - biblioteka umożliwiająca wysyłanie powiadomień do innych terminali w sieci lokalnej (używająca technikę UDP-broadcast), pozwalająca na sterowanie playerami w sieci, po wykryciu określonych zdarzeń z podłączonych urządzeń lub przycisków ekranowych    
Biblioteka ZWave® - umożliwia sterowanie urządzeniami zgodnymi ze standardem ZWave®, np. oświetleniem    
Okno MDI - umożliwia wyświetlanie kontrolek wewnątrz okna MDI, umożliwiając zmianę wymiarów okien przez użytkownika    
Biblioteka Kinect® - umożliwia wywoływanie akcji po zdarzeniach z urządzeń ®Kinect (wykrywanie pozycji obserwatora, sterowanie prezentacją za pomocą gestów)    
Moduł GPS - umożliwia odczytywanie informacji o lokalizacji z urządzeń GPS w celu uzależnienia wyświetlanej treści od położenia geograficznego (np. wyświetlanie nazw przystanków w środkach komunikacji, reklamy w pobliżu określonych punktów).    
Inne rozszerzenia playera UniView, wykonywane na życzenie klienta    

Opcjonalne oprogramowanie dodatkowe

Usługa diagnostyki zdalnej (zdalny dostęp command-line)
Usługa automatycznej kontroli aplikacji UniView - sprawdzanie stanu procesu, restart w razie awarii, przywrócenie folderu aplikacji z katalogu zapasowego w razie nienaprawialnego uszkodzenia plików    
Usługa sterowania urządzeniami SICP - sterowanie monitorami LED i LCD przez transmisję szeregową w standardzie SICP